Golfens ledarskapsutbildning steg 1 - praktik

Golfens Ledarskapsutbildning steg 1 praktik är en utbildning da¨r du fa°r la¨ra dig mo¨jligheten att genom ditt ledarskap fa° vara med och pa°verka barn och ungdomars liv med golfen som redskap! 

Sa¨kert a¨r att barn framfo¨r allt idrottar fo¨r att det a¨r roligt! Ha¨r fa°r de vara aktiva, vara i centrum, testa nya saker, vara med kompisar och go¨ra egna framsteg. Med Golfens Ledarutbildning Steg 1 – Praktik ger vi dig bra verktyg att arbeta med barn i a°ldern 7 till 12 a°r.

Ma°lgrupp

Utbildningen riktar sig till ledare och tra¨nare pa° klubben, men a¨ven andra som hja¨lper till med tra¨ningen sa°som fo¨ra¨ldrar, a¨ldre juniorer m fl. En rolig och praktisk kurs da¨r man fa°r testa o¨vningar och tra¨ffa andra som gillar golf och tra¨ning!
Om klubben har en PGA-tra¨nare som genomga°tt GL 1 – Praktik a¨ger tra¨naren ra¨tt att utbilda i Golfa¨ventyret vilket kan vara en fo¨rdel fo¨r klubben.

Inneha°ll

Utbildningen ger en genomga°ng i Golfa¨ventyret och hur du som ledare praktiskt go¨r pa° tra¨ningen. Va°rt ma°l a¨r att den som ga°r utbildningen skall kunna ha°lla i en tra¨ning redan dagen efter, i linje med materialet. Da° inneha°llet a¨r praktiskt a¨r det precis det som tra¨naren i grunden a¨r utbildad fo¨r. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 - Praktik.

Är ni intresserade av GL1 praktik, kontakta gärna:

Lars-Erik Blank, tel. 0768-44 83 53, lars-erik.blank@tele2.se