Bilaga Förslag till dagordning

Förslag till Dagordning vid Hallands Gentlemäns möte på …………….golfklubb.

Tid: 20…..-……-….. , Kl XX.XX

 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av mötets beslutsmässighet
 • 3 Val av sekreterare och justeringsman för mötet
 • 4 Godkännande av dagordningen
 • 5 Föregående mötesprotokoll
 • 6 Redovisning av årets tävlingar med kommentarer och tillvaratagande av erfarenheter
 • 7 Genomgång och uppdatering av kontaktmannalistan
 • 8 Val av kommande års värdklubb
 • 9 Val av två medlemmar i arbetsgruppen för en tid av två år
 • 10 Beslut om priser till den individuella tävlingen över året samt finansiering av detta
 • 11 Behandling av inkomna motioner
 • 12 Övriga frågor
 • 13 Avslutning

 

2018-04-25/an