Reglemente

Beskrivning av Hallands Gentlemän. Bilagorna återfinns under menyerna i högerkanten. Längst ned på denna sida återfinns reglementet inklusive bilagor som nedladdningsbara filer. Prisnycklarna redovisas separat. V g klicka på respektive fil!

                                                                                                                                   2019-12-01

Beskrivning av

Hallands Gentlemän

 

Hallands Gentlemän (HG) är en kombinerad lag- och individuell tävling som spelas årligen och riktar sig till herrar som fyller eller fyllt 55 år under året och är medlemmar i klubbar inom Hallands län. Även gäster från andra län är välkomna att delta i den individuella tävlingen. Dock gäller i så fall arrangerande klubbs ordinarie greenfeetaxa.

SYFTE

HG syftar till att ge herrar 55+ i Halland möjlighet att under trivsamma former och till en rimlig kostnad spela på andra banor i vårt län.

VERKSAMHET

HG:s verksamhet bereds och planeras av en Arbetsgrupp och beslutas av Årsmötet.

Spel ska huvudsakligen ske på tisdagar i maj och september för att utnyttja tider då beläggningen på våra banor vanligen är lägre. Nyttan för klubben är ökad marknadsföring samt att vi genererar intäkter på tider som normalt inte är fullt belagda. Klubbarna inbjuds att arrangera tävlingar i förhållande till antalet greenfeespelare som valde klubben föregående säsong. Klubb kan erbjudas en eller flera tävlingar under året.

Klubbkampen är en tävling där klubbarna spelar om ett ständigt vandrande pris som kallas Julles pokal efter instiftaren Julius Vågnert. Såväl singel- som partävlingar ingår.

Individuellt utgör varje enskild tävling en avslutad tävling i såväl A- som B-klassen. Dessutom koras en individuell mästare över hela säsongen gemensamt för A- och B-klassen. Beträffande poängberäkning med mera, se vidare bilaga ”Tävlingar”.

Årsmötet

Beslutande organ är Årsmötet som består av en till två Kontaktmän från varje klubb.

Alla övergripande beslut fattas av Årsmötet där varje klubb har en röst. För att mötet ska vara beslutande krävs att Kontaktmän från minst 50% av de arrangerande klubbarna är närvarande. Fullmakt godtas inte. Enkel majoritet gäller för beslut.

Årsmötet äger rum senast 30/11 varje år på årets Värdklubb. Motioner ska ha inkommit senast 14 dagar före Årsmötet. Kallelse ska ske senast 14 dagar före mötet. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning, förslag till spelplan med greenfee- och tävlingsavgifter samt eventuellt inkomna motioner. Årsmötet utser kommande års Värdklubb, ordförande i Arbetsgruppen för ett år samt normalt två ledamöter i Arbetsgruppen vilka väljs på två år.

Vid behov kan extra Årsmöte hållas.

 

Värdklubb

Värdklubbens uppgifter är:

 • Utse en ledamot att delta i Arbetsgruppens möten under året.
 • Arrangera möten med Arbetsgruppen.
 • Arrangera Årsmötet

 

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen som ansvarar för det löpande arbetet under verksamhetsåret samt Årsmöten och andra möten består av fem ordinarie ledamöter samt en representant för årets Värdklubb. Arbetsgruppens ordförande är vald på ett år medan övriga medlemmar är valda på två år.

Arbetsgruppen fungerar som valberedning inför Årsmötet och lämnar förslag till val av ordförande och övriga medlemmar. Arbetsgruppen konstituerar sig själv, det vill säga utser sekreterare och eventuellt de övriga funktionärer som kan komma att krävas.

Arbetsgruppen träffas inom en vecka efter sista speldagen för säsongen för att förbereda arbetet inför nästa säsong

Arbetsgruppen har bl a följande ansvarsområden:

 • Resultatrapportering
 • Hemsidan
 • Ta fram affisch eller annat för kontaktmännen att använda på hemmaklubben.
 • Förteckning över klubbarna och deras Kontaktmän
 • Ta fram förslag till spelplan med avgifter. Kriterier för val av spelplatser framgår av bilaga ”Fördelning av tävlingar.
 • Maila upplägg till spelplan till respektive klubb med kopia till Kontaktmännen.
 • Kalla till Årsmötet
 • Utgöra valberedning
 • Ta fram förslag till dagordning för Årsmötet. Se bilaga ”Förslag till dagordning”.
 • Till Årsmötet presentera slutgiltigt förslag till spelplan med greenfee- och tävlingsavgifter för kommande säsong.
 • Bereda eventuella motioner till Årsmötet.
 • Förändring av arbetsbeskrivningen med bilagor. Dock ska större förändringar beslutas av Årsmötet.
 • Ta fram en rullande planering med förslag till kommande Värdklubbar

Kontaktman

Varje aktiv klubb ska representeras av 1 – 2 Kontaktmän. Dessa ska samordna med klubbansvarig beträffande klubbens hantering av upplägg till spelplan samt greenfee- och tävlingsavgift. Svarstid 14 dagar.

Kontaktmännen ska kontrollera att klubbens HG-tävlingar läggs upp i GIT enligt HG:s regelverk senast i mitten av mars. De ska också ombesörja att tävlingsledare utses på den egna klubben samt säkerställa med denne och med klubbansvarig vad som gäller beträffande olika greenfeeavtal, frikort etc.

Kontaktmännen samlas normalt en gång per år och utgör HG:s Årsmöte.

 

2019-12-15/an