Reglemente

Beskrivning av Hallands Gentlemän. Bilagorna återfinns under menyerna i högerkanten. Längst ned på denna sida återfinns reglementet inklusive bilagor som nedladdningsbara filer. Prisnyckeln redovisas separat. V g klicka på respektive fil!

 

Hallands Gentlemän (HG) är en kombinerad lag- och individuell tävling som spelas årligen och riktar sig till herrar som fyller eller fyllt 55 år under året och är medlemmar i klubbar inom Hallands län. Även gäster från andra län är välkomna att delta i den individuella tävlingen. Dock gäller i så fall arrangerande klubbs ordinarie greenfeetaxa.

SYFTE

HG syftar till att ge herrar 55+ i Halland möjlighet att under trivsamma former och till en rimlig kostnad spela på andra banor i vårt län och träffa andra golfspelare än de på hemmaklubben.

VERKSAMHET

HG:s verksamhet bereds och planeras av en ”Arbetsgrupp” och beslutas av en ”Styrgrupp” vid ett årsmöte.

Spel ska huvudsakligen ske på tisdagar i maj och september för att utnyttja tider då beläggningen på våra banor vanligen är lägre. Klubbarna inbjuds att arrangera tävlingar i förhållande till klubbens deltagarantal föregående säsong. Klubb kan tilldelas en eller flera tävlingar under året. Arbetsgruppen ansvarar för tilldelning av tävlingar.

Klubbkampen är en tävling där klubbarna spelar om ett ständigt vandrande pris som kallas Julles pokal efter instiftaren Julius Vågnert.

Individuellt utgör varje enskild tävling en avslutad tävling i såväl A- som B-klassen. Dessutom koras en individuell mästare över hela säsongen gemensamt för A- och B-klassen. Beträffande poängberäkning med mera, se vidare bilaga ”Tävlingar”.

Styrgrupp

Beslutande organ är Styrgruppen som består av en till två kontaktmän från varje klubb.

Alla övergripande beslut fattas av Styrgruppen vid ett årsmöte. Varje klubb har en röst vid årsmötet. För att mötet ska vara beslutande krävs att kontaktmän från minst 50% av de aktiva klubbarna är närvarande. Fullmakt godtas inte. Enkel majoritet gäller för beslut.

Årets värdklubbs representant i Arbetsgruppen är ordförande vid årsmötet. Vid detta väljs sekreterare ur Arbetsgruppen samt en fristående justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

Årsmöte ska hållas senast 30/11 varje år på nästa års värdklubb. Motioner till Årsmötet ska ha inkommit senast 30/9. Kallelsen görs av årets värdklubb och ska ske senast 14 dagar före mötet. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning, förslag till spelplan med spelavgifter samt eventuellt inkomna motioner. Årsmötet utser också kommande års värdklubb samt normalt två ledamöter i Arbetsgruppen.

Vid behov kan extra årsmöte hållas.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av fem medlemmar och ansvarar för det löpande arbetet under verksamhetsåret och samt årsmöten och andra möten.

Årsmötet utser två ledamöter i arbetsgruppen varje år med en mandattid på två år. Den femte ledamoten är en kontaktman från årets värdklubb. Denne är också ordförande i Arbetsgruppen och ska även föreslås som ordförande vid årsmötet. Arbetsgruppen konstituerar sig själv, det vill säga utser sekreterare och eventuellt övriga funktionärer som kan komma att krävas.

Arbetsgruppen träffas inom en vecka efter sista speldagen för säsongen för att förbereda arbetet inför årsmötet.

Arbetsgruppen har bl a följande ansvarsområden:

• Resultatrapportering

• Hemsidan

• Förteckning över aktiva klubbar och deras kontaktmän

• Ta fram förslag till spelplan med avgifter. Kriterier för val av spelplatser framgår av bilaga ”Tilldelning av tävlingar.

• Maila förslag till spelplan till kontaktmännen med kopia till respektive klubb.

• Kalla till årsmötet

• Ta fram förslag till dagordning för årsmötet. Se bilaga ”Förslag till dagordning”.

• Till årsmötet presentera slutgiltigt förslag till spelplan med spelavgifter för kommande säsong.

• Bereda eventuella motioner till årsmötet.

• Förändring av arbetsbeskrivningen med bilagor. Dock ska större förändringar beslutas av årsmötet.

• Ta fram en rullande planering med förslag till kommande värdklubbar

 

Kontaktman

Varje aktiv klubb ska representeras av 1 – 2 kontaktmän. Dessa har ansvar för sin klubbs godkännande av förslag till spelplan och spelavgifter. Svarstid 14 dagar.

Kontaktmännen ska kontrollera att klubbens HG-tävling läggs upp på rätt sätt i GIT senast 15/3 och avrapportera detta till den ansvarige för spelplanen.

Kontaktmännen utgör HG:s styrgrupp.

 

2018-04-25/an