Reglemente

Beskrivning av Hallands Gentlemän. Längst ned på denna sida återfinns reglementet inklusive bilagor som nedladdningsbara filer. Prisnycklar redovisas separat.

  

Beskrivning av

Hallands Gentlemän

 

Hallands Gentlemän (HG) är en kombinerad lag- och individuell tävling som spelas årligen och riktar sig till herrar som fyller eller fyllt 55 år under året och är medlemmar i klubbar inom Hallands län. Även gäster från andra län är välkomna att delta i den individuella tävlingen. Dock gäller i så fall arrangerande klubbs ordinarie greenfeetaxa.

SYFTE

HG syftar till att ge herrar 55+ i Halland möjlighet att under trivsamma former och till en rimlig kostnad spela på andra banor i vårt län. Tanken är också att skapa mervärde för våra klubbar genom ökad marknadsföring och att generera intäkter på tider då våra banor normalt är lite mindre utnyttjade.

VERKSAMHET

HG:s verksamhet bereds och planeras av en Arbetsgrupp och beslutas av Årsmötet.

Spel ska huvudsakligen ske på tisdagar i maj och september för att utnyttja tider då beläggningen på våra banor vanligen är lägre.

Klubbkampen är en tävling där klubbarna spelar om ett ständigt vandrande pris som kallas Julles pokal efter instiftaren Julius Vågnert. Såväl singel- som partävlingar ingår.

Individuellt utgör varje enskild tävling en avslutad tävling i såväl A- som B-klassen. Dessutom koras en individuell mästare över hela säsongen gemensamt för A- och B-klassen. Beträffande poängberäkning med mera, se vidare bilaga ”Tävlingar”.

Årsmötet

Beslutande organ är Årsmötet som består av en till två Kontaktmän från varje klubb.

Alla övergripande beslut fattas av Årsmötet där varje närvarande klubb har en röst. Enkel majoritet gäller för beslut.

Årsmötet äger rum senast 30/11 på plats som Arbetsgruppen beslutar. Motioner ska ha inkommit senast 14 dagar före Årsmötet. Kallelse ska ske senast 14 dagar före mötet. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning, förslag till spelplan med greenfee- och tävlingsavgifter samt eventuellt inkomna motioner. Årsmötet utser ledamöter i Arbetsgruppen. Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år vartannat år.  

Vid behov kan extra Årsmöte hållas.

 

 

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen, som ansvarar för det löpande arbetet under verksamhetsåret, består vanligen av fem ordinarie ledamöter. Arbetsgruppen fungerar som valberedning inför Årsmötet och lämnar förslag till val av ordförande och övriga medlemmar. Arbetsgruppen konstituerar sig själv, det vill säga utser sekreterare och de övriga funktionärer som krävs.

Arbetsgruppen träffas snarast efter sista speldagen för säsongen för att förbereda arbetet inför nästa säsong

Arbetsgruppen har bl a följande ansvarsområden:

 • Resultatrapportering
 • Hemsidan som är upplagd på HGDF:s hemsida.
 • Ta fram affisch eller annat för kontaktmännen att använda på hemmaklubben.
 • Förteckning över klubbarna och deras Kontaktmän
 • Ta fram förslag till spelplan med avgifter. Kriterier för val av spelplatser framgår av bilaga ”Fördelning av tävlingar”.
 • Ta fram Prisnyckel för fördelning av priser.
 • Maila upplägg till spelplan till respektive klubb med kopia till Kontaktmännen.
 • Kalla till Årsmötet
 • Utgöra valberedning
 • Ta fram förslag till dagordning för Årsmötet. Se bilaga ”Förslag till dagordning”.
 • Till Årsmötet presentera förslag till spelplan med greenfee- och tävlingsavgifter för kommande säsong.
 • Bereda eventuella motioner till Årsmötet.
 • Ta fram förändring av arbetsbeskrivningen med bilagor. Dock ska större förändringar beslutas av Årsmötet.

Kontaktman

Medverkande klubbar representeras av 1 – 2 Kontaktmän. Dessa ska samordna med klubbansvarig beträffande klubbens hantering av upplägg till spelplan samt greenfee- och tävlingsavgift.  

Kontaktmännen ska kontrollera att klubbens HG-tävlingar senast i mitten av mars läggs upp i GIT enligt HG:s regelverk. De ska också bevaka att tävlingsledare utses på den egna klubben samt säkerställa med denne och med klubbansvarig vad som gäller beträffande olika greenfeeavtal, frikort etc. Detta ska också tydligt framgå i tävlingsinbjudan i Min Golf.

Kontaktmännen samlas normalt en gång per år och utgör HG:s Årsmöte.

 

2022-11-29/an