Styrelse

Urban Månsson, Ringenäs GK

Ordförande

Arbetsuppgifter som Ordförande:
- Övervaka och samordna styrelsens och kommittéers arbete
- Kontakt med SGF
- Planera och kalla till årsmöten
- Planera och kalla till styrelsemöten
- Leda styrelsemöten
- Deltaga på SGF-möten
- Leda distriktets roll som remissinstans vid inval/bedömning av klubbars/anläggningars medlemskap i SGF

 

Magdalena Muotka, Falkenbergs GK

Kassör

Kontaktperson för Hofgårds GK och Varbergs GK

Arbetsuppgifter:
Löpande bokföring, resultat- och balansrapporter, myndighetsredovisning, löner, skatter, resultatprognos, budgetförslag, ta fram attestinstruktioner, upprätta årsbokslut

Rose-Marie Henriksson, Skogaby GK

Sekreterare

Kontaktperson för Flygstadens GK och Strandtorps GK.

Arbetsuppgifter som sekreterare: 
- Protokollförare vid styrelse- och andra möten
- Arkivera originalhandlingar

Kim Sintorn, Falkenbergs GK

Ordförande Ban- & Miljökommittén

Kontaktperson för Rydö GK, Klosterfjordens GK och Ullared Flädje GK. 

Arbetsuppgifter som Ordförande i Ban- & Miljökommittén:
- Säkerställa att slopebedömningar blir genomförda enligt krav och plan.
- Ha kontakt med SGF:s bankonsulent, slå fast vilka ersättningar som ska utgå vid banvärdering inom distriktet, utveckla och samordna distriktets arbete avseende ban- och miljöfrågor, verka för att säkerhetsarbetet prioriteras på klubbarna
- Arrangera träffar för greenkeepers och banpersonal samt förtroendevalda, arbeta för att klubbarna i distriktet har banutvecklingsplaner (masterplan)
- Verka för att klubbarna driver ett aktivt miljöarbete, gärna genom diplomering och certifiering

Monika Heiner, Holm GK

Ordförande Damkommittén

Kontaktperson för Vinbergs GK och Holms GK.

Arbetsuppgifter som Ledamot/Ordförande Damkommittén
- Samverka med och stödja damkommittéer (motsv.) i klubbarna, Jämställdhetsarbete
- Stimulera till fler damer i golfen, både på banan och i klubbarnas organisation

Filip Johnsson, Holms GK

Ordförande Junior- & Elit Kommittén

Kontaktperson för Tönnersjö GK och Harabäckens GK.

Arbetsuppgifter som Ordförande i Junior- & Elit Kommittén:
- Planera junior- & elitaktiviteter, vara arbetsledare för idrottskonsulent

Lars-Göran Sohlberg, Ringenäs GK

Ordförande Tävlingskommittén

Kontaktperson Skogaby GK och Laholms GK.

Arbetsuppgifter som Ordförande i Tävlingskommittén:
- Samverka med SGF om nationella tävlingar, fördela tävlingar inom distriktet, anordna DM, bedriva åldersseriespel, juniortävlingar 
- Skaffa och samverka med regionala tävlingssponsorer

Lars-Erik Blank, Haverdals GK

Ordförande Utbildningskommittén

Kontaktperson för Haverdals GK och Halmstad Golfarena.  

Arbetsuppgifter som Ledamot/Ordförande Utbildningskommittén:
- Leda och samordna distriktets utbildningsverksamhet i samarbete med de övriga kommittéerna, Inventering av klubbarnas utbildningsbehov, planering och genomförande av utbildningar, ERFA-möten, kontakt med SISU, vara väl förtrogen med regler för studieverksamhet och bidragsstöd.
- Säkerställa att distriktets bidragsberättigade verksamhet anmäls och rapporteras till SISU idrottsutbildarna

Tommy Gustavsson, Ringenäs GK

Ordförande Regel- och handicapkommittén

Kontaktperson för Ringenäs GK och Halmstads GK

Arbetsuppgifter som Ordförande i Regel- & Handicap Kommittén:
- Regelfrågor. lokala regler
- Handicapfrågor,  hantera tvist rörande klubbs tillämpning handicapregler 
- Domartillsättning, utbilda och tillsätta distriktsdomare
- Bistå distriktets juridiska nämnd i frågor gällande tävlingsledning och Regler för Golfspel
- I samarbete med distriktets utbildningskommitté erbjuda kurser inom regler, handicap och tävlingsledning