Vision 50/50

För att öka andelen kvinnor inom golfen har SGF startat projektet Vision 50/50. Med ”kvinnor” avses såväl yngre och äldre flickjuniorer som damseniorer i alla åldrar. Förbundsstyrelsen i SGF har fattat beslut om denna långsiktiga satsning, och koordineras av en styrgrupp som leds av Maivor Isaksson (vice ordförande). Projektledare är Annica Lundström, Örebro City Golf

Projektet har ett väldigt långt perspektiv och kommer att brytas ner i olika tidsintervall. Detta tidsintervall avser perioden 2014–2020. Projektet ska verka för att öka antalet kvinnliga golfspelare, både avseende flickor och vuxna. Projektet ska också verka för att öka det kvinnliga ledarskapet, både avseende ideella och yrkesverksamma ledare. Hypotesen är att kvinnliga förebilder i alla led ger effekten fler kvinnor inom golfen. Projektet ska också indirekt verka för att stärka golfklubbarnas ekonomi, då detta i grunden är en stark drivkraft för golfen där en ökad andel kvinnor bör innebära positiva ekonomiska flöden. 

Satsningen på Vision 50/50 ska kontinuerligt förankras och kanaliseras hos Sveriges golfklubbar, då engagemang hos golfklubbarna är avgörande för framgång. Satsningen förutsätter också att traditionella mönster utmanas, att uthålligheten är uttalad samt att inspiration och fakta kontinuerligt inhämtas från omvälden utanför det etablerade Golfsverige. För att få effektiva beslutsprocesser, långsiktig förankring och ett brett angreppssätt så bryts projektet ner i flera delprojekt, där ansvaret fördelas på flera verksamhetsområden i SGF:s organisation. Under hösten 2014 konkretiseras flera aktiviteter och en projektorganisation formeras, som vi får återkomma till.